Από την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος και τους συνεργαζόμενους Φορείς Ιατρικό Σύλλογο Ευβοίας, Φαρμακευτικό Σύλλογο Ευβοίας και το Τοπικό Παράρτημα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ανακοινώνεται ότι τα δύο ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ (Χαλκίδος και Ιστιαίας), στα οποία εξυπηρετούνται συνολικά 300 άνεργοι και ανασφάλιστοι συνάνθρωποί μας, λειτουργούν από 1ης Οκτωβρίου 2014, ως εξής: Α. Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Χαλκίδος Στο κτίριο της Οικογενείας Αγγέλου Πνευματικού – Ευεργέτου της Ι. Μητροπόλεως, επί της οδού Μεσσαπίων 10 στη Χαλκίδα, κατά τις ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη, από 15:00 έως 16:00 μ.μ..Β. Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Βορείου Ευβοίας:Στο κτίριο του ΚΕ.Σ.Ο. Ιστιαίας (Άνω Πλάτανος), κάθε Τετάρτη, από 17.00 έως 18.00 μ.μ.-Η Τράπεζα Τροφίμων και Ενδυμάτων της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος,λειτουργεί στο κέντρο της Χαλκίδας, σε ισόγειο κατάστημα επί της οδού Φαβιέρου 46. Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας της Τράπεζας παραμένουν οι κάτωθι:Δευτέρα: 10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.Τρίτη: 4.00 – 8.00 μ.μ.Τετάρτη: 10.00 π.μ. –2.00 μ.μ.Πέμπτη: 4.00 – 8.00 μ.μ.Παρασκευή: 4.00 – 8.00 μ.μ.

Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

Κυριακή Β' Λουκά: Ομιλία εις το «Καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, και υμείς ποιείτε αυτοίς» (Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς)


Μετάφραση (Λουκά στ΄ 31-36)

Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να τους συμπεριφέρεστε κι εσείς. Γιατί, αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό; Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σ΄ αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό; Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ΄ όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό; Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα, εσείς ν΄ αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτε. Κι έτσι, ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι κι ο Θεός Πατέρας σας.Αυτός που έπλασε μόνος τις καρδιές μας και παρατηρεί όλα τα έργα μας, αυτός ο οποίος ενεφανίσθη σε εμάς με σάρκα και μας ηξίωσε να γίνη διδάσκαλός μας, ζητεί τώρα από εμάς αυτά που παρεφθάρησαν για να τα αναπλάση, εκείνα ακριβώς που ενέβαλε στις ψυχές μας όταν στην αρχή μας έπλασε. Διότι απ΄ αρχής μας έπλασε καταλλήλους για την μέλλουσα διδασκαλία και ύστερα έδωσε την διδασκαλία κατάλληλο προς την αρχικήν πλάσι· δεν έκαμε τίποτε άλλο παρά να ανακαθάρη την ωραιότητα του πλάσματος που είχεν αμαυρωθή με την πρόσληψι της αμαρτίας. Αυτό δεικνύει με τον καλλίτερο τρόπον η σήμερα αναγινωσκομένη και προβαλλομένη από εμάς προς ερμηνείαν περικοπή του Ευαγγελίου: «Καθώς θέλετε», λέγει, «ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως». Καλώς προείπεν ο Προφήτης Ησαΐας ότι «λόγον συντετρημένον δώσει Κύριος επί της γης». Πράγματι σε αυτόν τον ένα και σύντομο λόγο συμπεριέλαβε κάθε αρετήν, κάθε εντολήν, σχεδόν κάθε καλήν πράξι και γνώμη. Γι΄ αυτό και κατά τον Ευαγγελιστήν Ματθαίον, αφού προέταξε αυτό ο Κύριος προσέθεσε «ούτος γαρ εστίν ο νόμος και οι προφήται». Πράγματι σε άλλο σημείον συγκεφαλαιώνοντας είπεν ότι σε δύο εντολές, στην προς Θεόν και προς τον πλησίον αγάπη «κρέμανται όλος ο νόμος και οι προφήται»· τώρα όμως συνήγαγε τα πάντα σε ένα και συμπεριέλαβε όχι μόνον την κατά τον νόμον και τους Προφήτες αρετήν, αλλά και κάθε αγαθοεργίαν γενικώς μεταξύ των αθρώπων· διότι τώρα νομοθετεί όχι σε ένα γένος μόνον, αλλά σε όλην την οικουμένην, ή μάλλον σε όσους συνδέονται με αυτόν δια της πίστεως, από κάθε έθνος κάτω από τον ουρανόν.

Το Ευαγγέλιο - Κυριακή Β´ Λουκά, η απόδοσή του στην νεοελληνική

(Λουκ. στ´ 31-36)
Εͺἶπεν ὁ Κύριος· Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. Καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάριςἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. Καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.

Απόδοση σε απλή γλώσσα
Εἶπε ὁ Κύριος· «῞Οπως θέλετε νὰ σᾶς συμπεριφέρονται οἱ ἄνθρωποι, ἔτσι ἀκριβῶς νὰ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής - Κυριακή Α´ Λουκά, η απόδοσή του στην νεοελληνική.

(Λουκ. ε´ 1-11)

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἑστὼς ὁ ᾿Ιησοῦς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ, εἶδε δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ᾿ αὐτῶν ἀπέπλυναν τὰ δίκτυα. ᾿Εμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ὃ ἦν τοῦ Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν
ὀλίγον· καὶ καθίσας ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους. ῾Ως δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα· ᾿Επανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Σίμων εἶπεν αὐτῷ· ᾿Επιστάτα, δι᾿ ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὸ δίκτυον. Καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ· διερρήγνυτο δὲ τὸ δίκτυον αὐτῶν. Καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ ἦλθον καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά. ᾿Ιδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοῖς γόνασιν ᾿Ιησοῦ λέγων· ῎Εξελθε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, Κύριε· θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ᾗ συνέλαβον, ὁμοίως δὲ καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. Καὶ εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ ᾿Ιησοῦς· Μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. Καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ.
Απόδοση σε απλή γλώσσα
Ἐκεῖνο τὸν καιρό, καθὼς στεκόταν ὁ ᾿Ιησοῦς στὴν ὄχθη

Ο Απόστολος της Κυριακής - Του Προδρόμου, η απόδοσή του στην νεοελληνική


(Γαλ. δ´ 22-27)
Αβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας. ἀλλ᾿ ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας διὰ τῆς ἐπαγγελίας. ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα. αὗται γάρ εἰσι δύο διαθῆκαι, μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν ῎Αγαρ· τὸ γὰρ ῎Αγαρ Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ ᾿Αραβίᾳ, συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν ῾Ιερουσαλήμ, δουλεύει δὲ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς· ἡ δὲ ἄνω῾Ιερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶ μήτηρ πάντων ἡμῶν. γέγραπται γάρ· εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ῥῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.

Απόδοση σε απλή γλώσσα
Ἀβραὰμ ἀπέκτησε δύο γιούς, ἕναν ἀπὸ τὴ δούλη

Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2012

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

 
Από την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος και τους συνεργαζόμενους Φορείς Ιατρικό Σύλλογο Ευβοίας, Φαρμακευτικό Σύλλογο Ευβοίας και το Τοπικό Παράρτημα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ανακοινώνεται ότι τα δύο ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ (Χαλκίδος και Ιστιαίας), στα οποία εξυπηρετούνται συνολικά 300 άνεργοι και ανασφάλιστοι συνάνθρωποί μας, λειτουργούν από 1ης Οκτωβρίου 2014, ως εξής:
Α.  Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Χαλκίδος
Στο κτίριο της Οικογενείας Αγγέλου Πνευματικού – Ευεργέτου της Ι. Μητροπόλεως, επί της οδού Μεσσαπίων 10 στη Χαλκίδα, κατά τις ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη, από 15:00 έως 16:00 μ.μ..
Β. Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Βορείου Ευβοίας:
Στο κτίριο του ΚΕ.Σ.Ο. Ιστιαίας (Άνω Πλάτανος), κάθε Τετάρτη, από 17.00 έως 18.00 μ.μ.
            Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη, θα πρέπει να προσκομίσουν κατά τις ανωτέρω ημέρες και ώρες στους υπευθύνους, τα εξής δικαιολογητικά:  
 1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
 2. Τελευταίο Εκκαθαριστικό από τη ΔΟΥ.
 3. Βεβαίωση από την Πρόνοια, ότι δεν είναι ασφαλισμένος.
 4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986, όπου θα αναγράφεται «Δεν είμαι ασφαλισμένος σε κάποιο ασφαλιστικό φορέα», θεωρημένη από το ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής.
 5. Σχετική βεβαίωση του Ιερέα της Ενορίας που διαμένει ο ενδιαφερόμενος.
 6. Φωτοτυπία των σελίδων του βιβλιαρίου ασθενείας (αν υπήρχε παλαιότερα) όπου φαίνεται η τελευταία θεώρηση.
 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 8. ΑΜΚΑ.
Επιπλέον, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο και πλέον ετών επιτυχούς λειτουργίας των Κοινωνικών Ιατρείων και Φαρμακείων, ευχαριστεί δημοσίως τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κωνσταντίνο Βράκα και τον προκάτοχό του κ. Γεώργιο Κοντούλη, τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Σύλλογου κ. Ευστράτιο Καρλατήρα και τον προκάτοχό του κ. Δημήτριο Τσομώκο, την Πρόεδρο του τοπικού παραρτήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Καίτη Λυμπερίου για την πολύτιμη βοήθειά τους στη δημιουργία και σωστή λειτουργία της σημαντικής αυτής κοινωνικής προσπάθειας, τις Ιατρούς XΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΝΕΖΗ και ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΜΑΚΡΗ, που ευρίσκοντο συνεχώς εκεί κατά τις ώρες λειτουργίας του Ιατρείου Χαλκίδος, τους Ιατρούς, Οδοντιάτρους και Φυσικοθεραπευτές Χαλκίδος και Ιστιαίας:  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, ΒΕΛΗ - ΒΑΚΑΡΤΣΗ ΜΑΡΙΑ, ΒΟΣΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΔΑΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, ΔΑΦΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ, ΔΕΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΖΑΧΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΣΤΡΙΝΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΞΑΝΘΗ, ΚΗΡΥΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, ΚΛΕΙΣΙΟΥΝΗ ΑΝΔΡΕΑ, ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΟΥΒΑΡΑ ΣΤΕΡΓΙΟ, ΚΟΥΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΥΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΗ – ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ , ΚΩΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΜΑΚΑΡΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, ΜΑΚΡΗ - ΛΙΟΠΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΑΝΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ, ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΟΡΦΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΟΡΦΑΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΟΡΦΑΝΟ ΦΙΛΗ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΣΟΦΙΑΝΟ, ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, ΠΑΠΑΤΖΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΠΑΤΕΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΚΙΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΤΟΟΥΛΙΑ ΑΝΔΡΕΑ, ΤΣΙΡΟΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΟ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΓΓΕΛΟ, ΦΛΕΣΟΥΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΦΩΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, XΑΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ και XΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟ, οι οποίοι εδέχοντο, κατόπιν παραπομπής των Ιατρών του Κοινωνικού Ιατρείου, να εξετάσουν δωρεάν στο Ιατρείο τους δικαιούχους.
Επίσης, ο Σεβασμιώτατος ευχαριστεί και τους Φαρμακοποιούς των περιοχών Χαλκίδος, Αμαρύνθου, Διρφύων, Ερετρίας και Ιστιαίας – Αιδηψού ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΕΤΗ, ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΒΡΑΚΑ ΜΑΡΙΑ, ΔΑΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΚΑΝΔΥΛΗ ΣΤΕΛΙΟ, ΚΩΣΤΗ ΗΛΙΑΝΝΑ, ΚΩΣΤΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΜΑΡΤΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΜΗΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΜΠΟΥΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, ΚΟΚΚΙΝΟΖΗ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟ και ΤΖΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, οι οποίοι ευρίσκοντο στα Κοινωνικά Φαρμακεία κατά την ώρα της λειτουργίας τους και εξυπηρετούσαν τους δικαιούχους.
Παράλληλα, θερμές ευχαριστίες απευθύνονται σε όλες εθελόντριες νοσηλεύτριες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την παρουσία τους και την πολύτιμη βοήθειά τους, κατά τις ώρες λειτουργίας του Ιατρείου και Φαρμακείου, καθώς και τις εθελόντριες ΓΙΩΤΑ ΗΛΙΑΝΝΑ, ΖΟΥΡΝΑΤZΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ, ΙΟΡΔΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΙΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΜΩΡΑΪΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ και ΠΑΓΑΝΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, όπως και τους υπευθύνους Κληρικούς π. Χρυσοβαλάντη Φιλντίση και π. Νεκτάριο Ευγενικό με τους αναπληρωτές τους π. Μεθόδιο Φουντούλη και π. Αναστάσιο Χρήστου, στη Χαλκίδα και π. Ιωάννη Θάνο και π. Γεώργιο Χαιρόπουλο στην Ιστιαία. 
 Τέλος, ο Σεβασμιώτατος ευχαριστεί όλον τον Ιερό Κλήρο και τον ευσεβή λαό της Τοπικής μας Εκκλησίας για την διαρκή προσφορά τους σε φάρμακα, τα οποία με τιμιότητα και φόβο Θεού χορηγούνται σε όσους ανέργους και ανασφάλιστους συνανθρώπους μας έχουν πραγματική ανάγκη.
  Κυριακή Μετά την Ύψωσιν το Αποστολικό Ανάγνωσμα, η απόδοσή του στην νεοελληνική  Από την προς Γαλάτας  Επιστολή του Αποστόλου Παύλου
  Κεφ.  2, χωρία  16 έως 20
  Β΄\ Αδελφοί, 16 εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ. 17 εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ γένοιτο. 18 εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι. 19 ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω. 20 Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.
                                                                       ΑΠΟΔΟΣΗ
  16 Ξέρουμε όμως πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με την τήρηση των διατάξεων του νόμου. Αυτό γίνεται μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό κι εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, για να δικαιωθούμε με την πίστη στο Χριστό κι όχι με την τήρηση του νόμου· γιατί με τα έργα του νόμου δε θα σωθεί κανένας άνθρωπος. 17 Αν όμως, ζητώντας να σωθούμε από το Χριστό, βρεθήκαμε να είμαστε κι εμείς αμαρτωλοί όπως οι εθνικοί, σημαίνει τάχα πως ο Χριστός οδηγεί στην αμαρτία; Όχι βέβαια!18 Γιατί, αν ό,τι γκρέμισα το ξαναχτίζω, είναι σαν να ομολογώ πως έκανα λάθος όταν το γκρέμιζα. 19 Κι αληθινά, με κριτήριο το νόμο, έχω πεθάνει για τη θρησκεία του νόμου, για να βρω τη ζωή κοντά στο Θεό. Έχω πεθάνει στο σταυρό μαζί με το Χριστό. 19 Τώρα πια δε ζω εγώ, αλλά ζει στο πρόσωπο μου ο Χριστός. Κι η τωρινή σωματική μου ζωή είναι ζωή βασισμένη στην πίστη μου στον Υιό του Θεού, που με αγάπησε και πέθανε εκούσια για χάρη μου.

  Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

  Πώς κάνουμε το σημείο του σταυρού;
  Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός:
  “Ακούσατε, χριστιανοί μου, πώς πρέπει να γίνεται ο σταυρός και τι σημαίνει. Μας λέγει το Άγιον Ευαγγέλιον πώς ή αγία Τριάς, ο Θεός, δοξάζεται εις τον ουρανόν ...
  περισσότερο από τους αγγέλους. Τι πρέπει να κάμεις και εσύ; Σμίγεις τα τρία σου δάκτυλα με το δεξιόν το χέρι σου και μην ημπορώντας να ανεβείς εις τον ουρανόν να προσκυνήσης, βάνεις το χέρι σου εις το κεφάλι σου, διατί το κεφάλι σου είναι στρογγυλό και φανερώνει τον ουρανόν και λέγεις με το στόμα: Καθώς εσείς οι άγγελοι δοξάζετε την Αγίαν Τριάδα εις τον ουρανόν, έτσι και εγώ, ως δούλος ανάξιος, δοξάζω και προσκυνώ την Αγίαν Τριάδα. Και καθώς αυτά τα δάκτυλα είναι τρία – είναι ξεχωριστά, είναι και μαζί – έτσι είναι και ή αγία Τριάς, ο Θεός, τρία πρόσωπα και ένας μόνος Θεός. Κατεβάζεις το χέρι σου από το κεφάλι σου και το βάνεις εις την κοιλίαν σου και λέγεις: Σε προσκυνώ και σε λατρεύω, Κύριε μου, ότι κατεδέχθης και εσαρκώθης εις την κοιλίαν της Θεοτόκου δια τας αμαρτίας μας. Το βάζεις πάλιν εις τον δεξιόν σου ώμον και λέγεις: Σε παρακαλώ, Θεέ μου, να με συγχώρησης και να με βάλεις εις τα δεξιά σου με τους δικαίους. Βάνοντας το πάλι εις τον αριστερόν ώμον λέγεις: Σε παρακαλώ, Κύριε μου, μη με βάλεις εις τα αριστερά με τους αμαρτωλούς. Έπειτα κύπτοντας κάτω εις την γην: Σε δοξάζω, Θεέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, ότι, καθώς εβάλθηκες εις τον τάφον, έτσι θα βαλθώ και εγώ. Και όταν σηκώνεσαι ορθός, φανερώνεις την Ανάστασιν και λέγεις: Σε δοξάζω, Κύριε μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, πώς αναστήθηκες από τους νεκρούς δια να μας χαρίσεις την ζωήν την αιώνιον. Αυτό σημαίνει ο πανάγιος σταυρός.

  Ας το χρησιμοποιούμε λοιπόν όσο μπορούμε πιο συχνά, αγιάζοντας μ’ αυτό κάθε πτυχή της καθημερινής και της πνευματικής μας ζωής.

  Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012

  Ο Σταυρός σου

  Κάποιος κουρασμένος,αποκαμωμένος από το βαρύ Σταυρό (δοκιμασία) που κουβαλούσε,είπε στον Κύριο:
  -Κύριε,ελέησέ με. Πάρε μου αυτό το βαρύ Σταυρό, τον οποίο δεν μπορώ να σηκώσω.
  Τότε ο Κύριος τον σπλαχνίσθηκε. Τον πήγε σε μία μεγάλη αίθουσα γεμάτη Σταυρούς, μικρούς, μέτριους, μεγάλους. Και του λέει:
  -Άφησε εδώ τον Σταυρό σου και διάλεξε όποιον θέλεις.
  Αυτός χαρούμενος άρχισε να ψάχνει.Κάποιοι Σταυροί ήταν πολύ ελαφρείς,κάποιοι ασήκωτοι. Αφού έψαξε πολλή ώρα,βρήκε ένα Σταυρό,στα μέτρα του, που μπορούσε να σηκώσει.
  Λέει τότε στον Χριστό:
  -Κύριε, βρήκα έναν Σταυρό στα μέτρα μου, και τότε του απαντά ο Χριστός:
  -Στο καλό παιδί μου. Να ξέρεις όμως ότι ο Σταυρός που βρήκες είναι αυτός που άφησες όταν μπήκες στην αίθουσα.


  Πηγή εδώ

  Η παγκόσμιος Ύψωσις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού


  Μία μεγάλη εορτή της Εκκλησίας μας είναι η «παγκόσμιος Ύψωσις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού».
  Σύμφωνα με την ιερή παράδοση της Εκκλησίας μας, αμέσως μετά την εύρεση του Τιμίου Σταυρού, η αγία Ελένη τον ασπάσθηκε και τον παρέδωσε στον πατριάρχη Ιεροσολύμων Μακάριο, ο οποίος ύψωσε ψηλά τον Σταυρό του Χριστού για να τον δουν οι παρευρισκόμενοι χριστιανοί.
  Ένα παρόμοιο περιστατικό έγινε λίγα χρόνια μετά, το 335, την επομένη των εγκαινίων του πανίερου Ναού της Αναστάσεως. Ο πατριάρχης ύψωσε και πάλι τον Σταυρό και ευλόγησε τα πλήθη των χριστιανών, των κληρικών και των λαϊκών, που είχαν συρρεύσει στην αγία πόλη για την τελετή των εγκαινίων και παραλλήλως ζητούσαν να προσκυνήσουν το ιερώτατο σύμβολο του χριστιανισμού.
  Για μία τρίτη και τελευταία φορά πραγματοποιήθηκε η ύψωσις του Τιμίου Σταυρού και συγκεκριμένα το έτος 628. Είναι η εποχή που ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ηράκλειος πολεμά τους Πέρσες. Ο λαός αυτός, προ 14 ετών, έχει καταλάβει την Παλαιστίνη και έχει αρπάξει από τούς χριστιανούς τον Τίμιο Σταυρό. Ο Ηράκλειος νικά και επανακτά τον Σταυρό. Στις 14 Σεπτεμβρίου έρχεται στα Ιεροσόλυμα φέροντας στους ώμους του τον Σταυρό. Είναι ανυπόδητος και φτωχικά ντυμένος. Φθάνει στο Ναό της Αναστάσεως και παραδίδει τον Σταυρό στα χέρια του πατριάρχη Ζαχαρία. Εκείνος υψώνει τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό και ευλογεί τα πλήθη των χριστιανών, ψάλλοντας για πρώτη φορά τον πολύ γνωστό ύμνο «Σώσον Κύριε τον λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου ...».


  Από την εποχή αυτή μέχρι σήμερα η Εκκλησία μας τιμά με επισημότητα ως πολύ μεγάλη εορτή την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Λόγω δε της σπουδαιότητας της η εορτή προκαταγγέλλεται την Κυριακή προ της Υψώσεως και παρατείνεται την Κυριακή μετά την Ύψωσιν. Η ύψωσις του Τιμίου Σταυρού συγκαταριθμείται στις ακίνητες δεσποτικές εορτές, δηλ. εκείνες που αναφέρονται στο πρόσωπο και τη ζωή του Δεσπότη Χριστού και τιμώνται σε συγκεκριμένη (ακίνητη) ημερομηνία του χρόνου.

  Την ημέρα αυτή, καθώς ολοκληρώνεται η Ακολουθία του Όρθρου και λίγο πριν αρχίσουμε τη Θεία Λειτουργία, πραγματοποιείται στους Ιερούς Ναούς μας η τελετή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.


  Προσεγγίσεις στην εορτή

  Πάνω στο ξύλο του Σταυρού ο Χριστός θριάμβευσε εναντίον του διαβόλου. Διά του Σταυρού ήρθε η σωτηρία σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος.

  Προσκυνάμε το σημείο του Σταυρού γιατί είναι εικόνα του Εσταυρωμένου Χριστού.

  Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

  ΙΩΣΗΦ Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Λόγος Εις τον Τίμιον και Ζωοποιόν Σταυρόν.
  Χαίρε Σταυρέ, η δόξα των περάτων της γης, και της οικουμένης το αγαλίασμα· διότι εις την εορτήν σου αγάλλονται τα πέρατα της γης, και χαίρονται μαζί όλοι οι πιστοί.
  Χαίρε Σταυρέ, η ισχύς και το αήττητον όπλον των βασιλέων· διότι έχοντες αυτοί απόλυτον εμπιστοσύνην εις σε, τρέπουν εις φυγήν τας φάλαγγας των βαρβάρων, και νικούν αυτούς πανηγυρικώς.
  Χαίρε, η πανίσχυρος δύναμις των ηγεμόνων, με την οποίαν επικρατούν, και καυχώνται υπεροπτικά, προς εκείνους που δεν σε γνωρίζουν, και δεν υποτάσσονται εις την δύναμίν σου.
  Χαίρε Σταυρέ, ετοιμότης των στρατιωτικών δυνάμεων και προθυμία υπερβολική, έχουσα την δυνατότητα να αντιμετωπίζης νικηφόρως την δύναμιν των εχθρών και να δημιουργής σύγχυσιν εις τα στίφη των ανόμων.
  Χαίρε Σταυρέ, οδηγέ των οδοιπόρων, συ που διευθύνεις και κατευθύνεις τα διαβήματα των οδοιπορούντων, και που με την δύναμίν σου αποτρέπεις και φυγαδεύεις τα σκοτεινά και φαντασιώδη «μηχανήματα» των δαιμόνων.
  Χαίρε Σταυρέ, η τροφή και η ανάπαυσις αυτών που καταλύουν κάπου ως ταξειδιώται· διότι με την σημείωσίν σου, η τροφή των είναι ευχάριστος, ο ύπνος χαρούμενος και αναπαυτικός, και η έγερσις σωτήριος· έτσι έχουν πλήρεις τας δυνάμεις των δια την συνέχισιν της οδού.
  Χαίρε Σταυρέ, η επιτυχία εκείνων που ελπίζουν, έχοντες εμπιστοσύνην εις την Χάριν σου, και έτσι δεν αποτυγχάνουν εις τας ελπίδας των. Διότι προετοιμάζεις και εξομαλύνεις την οδόν, και με την δύναμιν που έχεις, χαρίζεις τα αιτήματα εις εκείνους που σε τιμούν ειλικρινώς.
  Χαίρε Σταυρέ, η γαλήνη και η προστασία αυτών που διαπλέουν τας θαλάσσας· διότι η τρικυμιώδης και φουρτουνιασμένη και ομοιάζουσα με όρη θάλασσα, γαληνεύει αμέσως με την σημείωσίν σου.

  Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

  Κυριακή προ της Υψώσεως, το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής και η απόδοσή του στην νεοελληνική


  (Γαλ. στ´ 11-18)
  Ἀδελφοί, ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. ῞Οσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται. Οὐδὲ γὰρ οἱ περιτετμημένοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. ᾿Εμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ. ᾿Εν γὰρΧριστῷ ᾿Ιησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ τοῦ Θεοῦ. Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. ῾Η χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν.

  Απόδοση στη νεοελληνική
  Ἀδελφοί, προσέξτε μὲ πόσο μεγάλα γράμματα σᾶς γράφω τώρα μὲ τὸ ἴδιο μου τὸ χέρι.

  Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

  Δωρεάν νομικές υπηρεσίες σε απόρους στη Χαλκίδα
  Μετά από πρόταση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου στο δικηγορικό σύλλογο της πόλης, ο Πρόεδρος του συλλόγου κ. Λάμπρος Γκάνης γνωστοποίησε μέληπου προτίθενται να προσφέρουν αφιλοκερδώς νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε απόρους και οικονομικά αδυνάτους συμπολίτες μας.

  «Καθημερινά οι πιστοί απευθύνουν έκκληση στο Σεβασμιώτατο, όχι μόνο για να καλύψουν τις ανάγκες της καθημερινότητας, αλλά και για να μη βρεθούν στο δρόμο» σημείωσε στο πρωινό του 89,5 ο γενικός αρχιερατικός επίτροπος της πόλης, αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Θεοχάρης, μεταφέροντας το ζοφερό κλίμα στην πόλη της Χαλκίδας. «Πολύς κόσμος αντιμέτωπος με τις τράπεζες, αδυνατεί πλέον ν’ ανταπεξέλθει στα δάνεια και ζητά νομική στήριξη…ο Σεβασμιώτατος παρενέβη με επιστολή του στο δικηγορικό σύλλογο της πόλης, που έδειξε την ίδια ευαισθησία κι άμεσα έδωσε στα τοπικά μέσα τον κατάλογο με τους δικηγόρους, που θα παράσχουν βοήθεια σε πολλούς συνανθρώπους μας».

  Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Συλλόγου και απέστειλε συγχαρητήριες επιστολές στους δικηγόρους, ευχόμενος πλούσια την ανταπόδοση απʼ Εκείνον που μας δίδαξε την οδό της ανιδιοτελούς αγάπης και προσφοράς.

  Ω λινό καλοκαίρι, συνετό φθινόπωρο...

  Λακωνικόν

  O καημός του θανάτου τόσο με πυρπόλησε, που η λάμψη
  μου επέστρεψε στον ήλιο.
  Kείνος με πέμπει τώρα μέσα στην τέλεια σύνταξη της
  πέτρας και του αιθέρος,
  Λοιπόν, αυτός που γύρευα, ε ί μ α ι.
  Ω λινό καλοκαίρι, συνετό φθινόπωρο,
  Xειμώνα ελάχιστε,
  H ζωή καταβάλλει τον οβολό του φύλλου της ελιάς
  Kαι στη νύχτα μέσα των αφρόνων μ' ένα μικρό τριζόνι
  κατακυρώνει πάλι το νόμιμο του Aνέλπιστου.

  Οδυσσέας Ελύτης, Έξη και μία τύψεις για τον ουρανό, Ίκαρος 1960

  ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΓΚΟΥΡΟΥ  Το Πρωτ. Βασιλείου Γεωργοπούλου,
  Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ


  Στίς διάφορες γκουρουϊστικές κινήσεις θά συναντήσει κάποιος τήν παρξη διαφόρων παραδόξων φαινομένων, πού κ πρώτης ψεως ντυπωσιάζουν  δέν ρμηνεύονται εὔκολα μέ τήν λογική. Τέτοια φαινόμενα εἶναιγνωστά στην νδουιστική θρησκευτικότητα ς Σίντις (Siddhis).  ρος Σίντις εἶναι σανσκριτικός ρος καί ναφέρεται στίς παραφυσικές καταστάσεις και τά συνήθιστα φαινόμενα, πού πραγματοποιοῦνται σέ προχωρημένο στάδιο στά πλαίσια τῆς Γιόγκα. Σ᾽ αὐτά νήκουν  διόραση,  τηλεπάθεια,  αἰώρησηοἱ λοποιήσεις ξωσωματική προβολή κ. 1. ντίστοιχα φαινόμενα πάρχουν καί στό Βουδισμό.

  Τά ν λόγῳ παράδοξα φαινόμενα χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον π.χ. πό τό γκουρού Σάτυα Σάϊ Μπάμπα (1926–2011) καί γιναν μάλιστα πόλος λξης πολλῶν παδν του.  ν λόγῳ γκουρού πραγματοποιοῦσε διάφορα παραφυσικά  φαινόμενα, πως λοποιήσεις διαφόρων πραγμάτων, παράλληλες παρουσίες, μετεωρισμοὺς κ. 2.

  Εναι φαινόμενα πού φ νός μέν χρησιμοποιοῦνταιγιά νά προσελκύουν παδούςφ τέρου δε χρησιμοποιοῦνται στή συνέχεια πό τούς παδούς τους ς ποδείξεις περί τῶν θείων, δῆθεν, δυνατοτήτων τῶν δασκάλων τους. ποβλέπουν στό νά ντυπωσιάσουννά πείσουν γιά τήν ποτιθέμενη δύναμη καί θειότητα τῶν γκουρού, καθηλώνοντας τή λογική, δείχνοντας ταυτοχρόνως μέ τόν τρόπο, πού παναλαμβάνονται να εἶδος γωϊστικοναρκισσισμοῦ καί αὐταρέσκειας τῶν γκουρού.

  ΛΑΤΡΕΥΟΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΓΚΟΥΡΟΥ ΩΣ ΘΕΟΥΣ  Το Πρωτ. Βασιλείου Γεωργοπούλου,
  Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ  Γκουρού νομάζεται συνήθως στόν νδουϊσμό νας πνευματικός δάσκαλος – καθοδηγητής.  Γκουρού δείχνει στούς μαθητές και παδούς του τό δρόμο τοῦ φωτισμοῦ καί τῆς λύτρωσης μυώντας τους στίς διαδικασίες καί τίςτεχνικές αὐτολύτρωσηςπως τοῦ διαλογισμοῦ στά πλαίσια τῆς γιόγκα, δίνοντας ταυτοχρόνως να μάντρα, μιά μυστική "ερή" λέξη  συλλαβή ν οὐσιαστικά πρόκειται για μαγική φόρμα. (Τά μάντρας δίνονται στά πλαίσιατῆς γιόγκα, καί μάλιστα εἶναι μυστικά γιά κάθε παδό μυστικός καί μή κοινοποιήσιμος χαρακτήρας τῶν μάντρα σέ πολλές γκουρουϊστικές κινήσεις εἶναι ποχρεωτικός καί παράβατος κανόνας. Πολλές φορές τά μάντραςεἶναι πίκληση – πανάληψη νομάτων θεοτήτων τοῦ νδουϊστικο πάνθεου. Τά μάντρας χουν, κατά τίς ντιλήψεις τους, θεῖο χαρακτήρα).  ποταγή στόν Γκουρού εἶναι γιά τούς παδούς του παράβατος κανόνας καίμάλιστα πρέπει να εἶναι πόλυτη.

  Θεμελιώδης ντίληψη ποία πάρχει μέσα στίς γκουρουϊστικές κινήσεις, εἶναι  πεποίθηση νά θεωροῦνται οἱ Γκουρού ς παγκόσμιες  καθολικοῦ κύρους αὐθεντίες, πού χουν θεῖο χαρακτήρα  εἶναι πί γῆς θεοί νσαρκώσεις κάποιου θεοῦ τοῦ νδουϊστικο πάνθεου. ναφέρει χαρακτηριστικά μία παδός τοῦ Γκουρού Maharaj Charan Singh: «Πρέπει κανείς να νυψωθε “ντός”, στό Πνευματικό Μονοπάτι, στούς χώρους τῆς πιο ψηλῆςσυνειδήσεως, πρίν ρχίσει νά καταλαβαίνει τό μέγεθος τῆς θεϊκῆς φύσεως τοῦ Διδασκάλου καί πρίν μπορέσει νά πεῖ μέ σταθερή γνώση: " Θεός καί  Διδάσκαλος εἶναι να!"». Καί λλο πάλι ναφέρει: «Καί κενος ταν Θεός. Τό μαθα τότε καί γιά πάντα».